GDPR

Adatkezelési tájékoztató

ES Evident Kft. által nyújtott fogászati tevékenység vonatkozásában. Hatályos: 2018. május 25-től

Ez a tájékoztató az ES Evident Kft. által nyújtott fogászati tevékenység során végzett adatkezelésre vonatkozik. A tájékoztató EU 2016/679 általános adatvédelmi rendelete (angol rövidítéssel GDPR/General Data Protection Regulation) szabályainak megfelelően készült. Az egészségügyi tevékenység adatkezelését az 1997. évi XLVII. törvény szabályozza.

A tájékoztató célja, hogy a Paciensek a fogászati egészségügyi szolgáltatás igénybe vétele előtt megismerjék hogyan történik egészségügyi személyes adataik kezelése. Az egészségügyi adat különleges személyes adat, mely a fogászati szolgáltató, mint adatkezelő birtokában van. Paciensnek hívjuk, aki fogászati szolgáltatás igénybevétele miatt keresi fel a szolgáltatót.

Az egészségügyi adat orvosi titkot képez, amelyet az adatkezelő és az adatfeldolgozó köteles megtartani.

Az egészségügyi dokumentációban szereplő adattal a beteg rendelkezik, joga van az egészségügyi dokumentációjának megismeréséhez. A Paciensek fogászati adataikról felvilágosítást kérhetnek. A Szolgáltató a www.furstnerdentistry.huhonlapján teszi közzé adatvédelmi tájékoztatóját, az megtalálható a fogászati recepciókon is.

A Szolgáltató elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Közös érdekünk, hogy az adatbázisában szereplő adatok pontosak és naprakészek legyenek, ezért az Adatkezelő felhívja a Pacienseit, hogy az adatok megváltozását 3 napon belül jelentsék be a kapcsolattartásra megjelölt tundekerti@gmail.com e-mail címen, levélben, vagy személyesen nyitvatartási időben a recepción!

Név: ES Evident Kft.
Székhely: 1015 Bp. Hattyú u. 14. 5. em.
Képviselő neve: dr. Fürstner József
Cégjegyzékszám: 01-09-706371
Bejegyző bíróság: Fővárosi Cégbíróság
Adószám: 11760502141
e-mail cím: www.furstnerdentistry.hu

Mit jelent az egészségügyi személyes adatok kezelése fogalom?


Az adatkezelés a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Mi az egészségügyi adat?


Egészségügyi adat egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségügyi állapotára vonatkozó személyes adat, a számára nyújtott egyészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adat, amely információt hordoz a természetes személy egészségügyi állapotáról. Az egészségügyi és a személyazonosító adatoknak az érintett részéről történő szolgáltatása önkéntes.

A Szolgáltató különös figyelmet fordít a gyermekek személyiségjogi védelmére, adatvédelmére.

Az egészségügyi és személyazonosító adat kezelésének célja


1. Fogorvosi szolgáltatás keretében az egészség megőrzésének, javításának és fenntartásának előmozdítása (Eüak.4.§ (1) a) pont),
2. A fogászati szolgáltatás ellenértékének számlázása,

3. A www.furstnerdentistry.hu honlapra felhasználói élményének elősegítése sütik alkalmazása,

4. Személy és vagyonvédelmi célból képrögzítő kamerás megfigyelő rendszer működtetése a fogászati rendelő fogadó helyiségeiben és a fogászati protokoll ellenőrzése céljából kép és hangfelvétel készítése a fogászati kezelés menetéről.

Az adatkezelés jogalapja


1. Ha Ön önkéntesen veszi igénybe fogászati szolgáltatásunkat a gyógykezeléssel összefüggő egészségügyi és személyazonosító adatainak kezeléséhez hozzájárulását megadottnak kell tekinteni. Amennyiben mégis úgy nyilatkozik, hogy nem járul hozzá személyes adatai fogászati célú kezeléséhez, sajnos nem tudunk önnek ilyen szolgáltatást nyújtani. Az egészségügyi ellátás igénybevételéhez akkor kötelező a személyazonosító adatok megadása, ha mérgezés vagy fertőzés esete áll fenn.

2. A honlapon hozzájárulást igénylő sütik elhelyezése esetén a honlapon további linken jelezzük a tájékoztatás elérhetőségét.

3. A rögzítő kamerás felvétel készítése esetében az adatkezelés az érintett Paciens és kisérője, illetve a helyiségbe belépő más személyek hozzájárulásán alapul. A helyiség bejáratánál elhelyezett piktogram tájékoztatást nyújt arról, hogy a helyiségben kamerás megfigyelésre kerül sor, kamera rögzítő kamerás és az adatvédelmi tájékoztató megtekinthető kérésre a helyiségben. Aki a tájékoztatás ismeretében tartózkodik a helyiségben hozzájárulását ráutaló magtartásával megadta.

4. A fogászati kezelő helyiségben a szakmai protokoll biztosítása érdekében rögzítő kamerás felvétel készül a paciens kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulásával. Ha ön nem járul hozzá a fogászati kezelés kamerás rögzítéséhez a kamerát ki kell kapcsolni.

5. A szolgáltatás ellenértékének számlázása esetében az Art. és a Szmt., illetve az egészségbiztosítók és biztosítóintézetek által a biztosításiszerződésben előírt adattartalom a számla közlemény rovatában.

A kezelt adatok köre


- Regisztrációs lapon kitöltendő adatok a következők: az egészségügyi alapkérdések: várandós-e, szoptat-e, állandó gyógyszer, állandó betegség megléte (a regisztrációs lap a tájékoztató mellékletét képezi)

- Jogszabály szerint kötelező adatok: Személyazonosító adatok: a családi és utónév, leánykori név, a nem, a születési hely és idő, az anya leánykori családi és utóneve, a lakóhely, a tartózkodási hely, a társadalombiztosítási azonosító jel (a továbbiakban: TAJ szám) együttesen vagy ezek közül bármelyik, amennyiben alkalmas vagy alkalmas lehet az érintett azonosítására; (Eüak. 3.§ b) pont)

Név, lakcím, születési dátum, telefonos elérhetőség, implantátum adatok, anyja neve, a biztosító adatai,

- Fogorvosi kezelések adatai, a fogorvosi tevékenységet leíró formanyomtatvány aláírása,

- További, a gyógykezelés szempontjából szükséges adatok,

- A számlázáshoz szükséges adatok,

- A vényen feltüntetendő adatok,

A kezelést végző orvos dönti el, hogy a kötelezően felveendő adatokon túl, mely egészségügyi adatok felvétele szükséges a kezeléshez. Az egészségügyi adatok felvétele a gyógykezelés része.

Az adatokat megismerő személyek köre

A kezelőorvos, a recepciós, a betegellátó (asszisztens), az intézményvezető, az adatvédelmi felelős jogosult megismerni az adatokat.

A Paciens gyógykezelésével kapcsolatos tevékenységet végző egyéb személy a kezelést végző orvos utasításának megfelelően, a feladatai ellátásához szükséges mértékben vehet fel egészségügyi adatot.

Az adatkezelésben résztvevő személyek feladatait, orvosi titkot képező személyes adatokhoz hozzáférési jogait és kötelezettségeit a Szolgáltató belső szabályzatban szabályozza. Azok betartásáért a munkavállalók munkajogi felelősséggel tartoznak.

Adattovábbítás


A Központi Implantátumregiszterbe az Eüak. törvény22./B §-a alapján történik adattovábbítás.

A Paciensre vonatkozó egészségügyi különleges adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, vagy a Paciens kifejezett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

A Fogászati szolgáltató a Paciens által írásban megjelölt belföldi egészségpénztár vagy biztosító intézet részére a Paciens kifejezett írásbeli hozzájárulása, megbízása esetén továbbít adatokat, azokat az adatokat, amelyeket az egészségpénztár és a biztosító a szerződésében a számla kifizetéséhez megkövetel.

A Fogászati szolgáltató a Paciens által írásban megjelölt EGT tagállamban székhellyel rendelkező egészségpénztár vagy biztosítóintézet vagy Magyarországon működő diplomáciai képviseletek részére a Paciens kifejezett írásbeli hozzájárulása, megbízása esetén továbbít adatokat.

A Fogászati szolgáltató a Paciens által írásban megjelölt EGT tagállamon kívüli (harmadik országbeli) országban székhellyel rendelkező egészségpénztár vagy biztosító intézet részére a Paciens kifejezett írásbeli hozzájárulása, megbízása esetén továbbít adatokat így különösen az USA-ba, Oroszországba történik adattovábbítás.

Előfordulhat, hogy hatáskörrel rendelkező hatóságok és bíróságok megkeresésére törvény alapján kötelező adatszolgáltatást kell teljesíteni:

A megkeresésben fel kell tüntetni a megismerni kívánt egészségügyi és személyazonosító adatokat, ideértve azon adatokat is, amelyek az egészségügyi szolgáltató által felvett látlelet alapján állnak rendelkezésre.

A megkereső szervek a következők lehetnek:

a) büntetőügyben a nyomozó hatóság, az ügyészség, a bíróság, az igazságügyi szakértő, polgári peres és nemperes, valamint közigazgatási hatósági ügyben a közigazgatási hatóság, az ügyészség, a bíróság, az igazságügyi szakértő,

b) szabálysértési eljárás során az eljárást lefolytató szervek,

f) az egészségügyi dolgozóval szemben folyamatban lévő etikai eljárás során az eljárás lefolytatása hatáskörrel és illetékességgel rendelkező kamarai szerv,

g) a rendőrségről szóló törvényben meghatározott belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó, valamint a terrorizmust elhárító szervek a törvényben meghatározott feladatok ellátása érdekében, az abban kapott felhatalmazás körében,

h) halottvizsgálat során a halottvizsgálatot végző orvos, és további az Eüak. 23.§-ában megjelölt szervek rézére.

A megkeresésben az adatkezelés pontos célját és a kért adatok körét meg kell jelölni.

Az adatkezelés időtartama


Az egészségügyi dokumentációt az adatfelvételtől számítva legalább 30 évig meg kell őrizni (kötelező nyilvántartási idő, Eüak. 30.§ (1) bekezdés). Az adatok a kötelező nyilvántartási időt követően indokolt esetben tovább is megtarthatók. Ha további nyilvántartás nem indokolt, és nem kell a levéltárnak sem átadni, a dokumentációt meg kell semmisíteni. Képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt az annak készítésétől számított 10 évig, a felvételről készített leletet a felvétel készítésétől számított 30 évig kell megőrizni.

A kibocsátott számlákra az Adózás rendjéről szóló törvény és a Számviteli törvény előírása alapján 5 évig megőrzési kötelezettség áll fenn.

A Központi Implantátumregiszterben tárolt adatokat 50 év elteltével kell törölni (Eüak. 22/B.§ (7) bek.)

Adatfeldolgozó


ATW Internet Kft.
székhelye: Budapest, Esztergomi út 66, 1138,
Adószám:13471868-2-41
Tel:+36 1 600 0289 , fax: +36 1 600 0329
Cégjegyzékszám: 01 09 736956

Adatbiztonság


Az Adatkezelő az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. Az adatbiztonsági intézkedéseket valamennyi fejlesztőre, beszállítóra vonatkozó szerződéses kötelezettség és az alkalmazottakra kötelező „Bizalmasan” kezelt, üzleti titkot tartalmazó belsődokumentumok, különösen az adatkezelési és adatbiztonsági szabályzat írja elő.

A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Paciensek által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során. „Dentadmin” fogorvosi szoftvert használnak, amelybe jelszóval léphet be a fogorvos.

Az egészségügyi dokumentációt számítógépen és papír alapon is tárolják és megőrzik.

Fizikailag őrzött egészségügyi dokumentáció biztonságát a következő intézkedésekkel segítjük elő:
- az épület tűzrendészeti biztonságáról az épületet üzemeltető gondoskodik,
- az épületben 24 órás portaszolgálat működik,
- a fogászati rendelő nyitvatartási időn kívül biztonsági zárral és riasztóval van ellátva,
- az iratokat zárható szekrényben őrzik.

Adatbiztonság

A Paciens kérelemmel fordulhat a Szolgáltatóhoz adatairól felvilágosításért, helyesbítésért, törlésért, és más, alább felsorolt jogai gyakorlásáért.

A Paciensek adatvédelmi jogait az egyészségügyi és hozzá kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény és a Rendeletben biztosított jogok együttese határozza meg.

Az Adatkezelő az alábbi tájékoztatással is elősegíti a Paciens jogainak gyakorlását.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Pacienst a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. E határidő a Rendeletben írt feltételekkel további két hónappal meghosszabbítható, amelyről a Pacienst tájékoztatni kell.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a Paciens kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Pacienst az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a Paciens panaszt nyújthat be a NAIH-nál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. Az adatkezelő az információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást, és intézkedést díjmentesen biztosítja, azonban a Rendeletben írt esetekben díj számítható fel.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

„A” A Eüak. a következő jogokat fogalmazza meg:

Az Adatkezelő, továbbá az Adatfeldolgozó az orvosi titkot köteles megtartani.

Az Adatkezelő mentesül a titoktartási kötelezettség alól, ha

a) az egészségügyi és személyazonosító adat továbbítására az érintett, illetve törvényes képviselője írásban hozzájárult, az abban foglalt korlátozásokon belül, valamint
b) az egészségügyi és személyazonosító adat továbbítása törvény előírásai szerint kötelező.
A Paciens jogosult tájékoztatást kapni a gyógykezeléssel összefüggésben történő adatkezelésről, a rá vonatkozó egészségügyi és személyazonosító adatokat megismerheti, az egészségügyi dokumentációba betekinthet, valamint azokról - saját költségére - másolatot kaphat.
A tájékozódáshoz való jog
a) ellátásának időtartama alatt az általa írásban felhatalmazott személyt,
b) ellátásának befejezését követően az általa teljes bizonyító erejű magánokiratban felhatalmazott személyt illeti meg.
A beteg életében, illetőleg halálát követően az érintett házastársa, egyeneságbeli rokona, testvére, valamint élettársa - írásbeli kérelme alapján - akkor is jogosult tájékozódni, ha
a) az egészségügyi adatra
aa) a házastárs, az egyeneságbeli rokon, a testvér, illetve az élettárs, valamint leszármazóik életét, egészségét befolyásoló ok feltárása, illetve ab ezen személyek egészségügyi ellátása céljából van szükség, és
b) az egészségügyi adat más módon való megismerése, illetve az arra való következtetés nem lehetséges.
Csak azoknak az egészségügyi adatoknak a megismerése lehetséges, amelyek az okkal közvetlenül összefüggésbe hozhatóak.
A gyógykezelés során a kezelést végző orvoson és az egyéb betegellátó személyeken kívül csak az lehet jelen, akinek jelenlétéhez az érintett hozzájárul. Az érintett hozzájárulása nélkül jelen lehet az érintett emberi jogainak és méltóságának tiszteletben tartásával a törvényben felsorolt személyek (Eüak. 14.§ (1) bekezdés)

„B” A Rendelet alapján biztosított jogok


1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és a Paciens joggyakorlásának elősegítése
2. Előzetes tájékozódáshoz való jog
3. A Paciens hozzáférési joga
5. A helyesbítéshez való jog
6. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
7. Az adatkezelés korlátozásához való jog
8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
9. Az adathordozhatósághoz való jog
10. A tiltakozáshoz való jog
11. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
12. Korlátozások
13. A Paciens tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
14. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)
15. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
16. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

A Paciensek jogai részletesen:

Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és a Paciens joggyakorlásának elősegítése

A Paciens jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

Az Adatkezelő vállalja, hogy a Paciens kérésére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva adja át (különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében). Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – adja át. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták a Felhasználó személyazonosságát.

A részletes szabályok a Rendelet 12 cikke alatt találhatók.

Előzetes tájékozódáshoz való jog

A Paciens jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

Ennek keretében az Adatkezelő a Pacienst jelen tájékoztató összeállításával tájékoztatja
a) az adatkezelő és képviselője kilétéről és elérhetőségeiről,
b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeiről (ha van ilyen),
c) a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról,
d) jogos érdek érvényesítésén alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről, e) a személyes ad
atok címzettjeiről – akikkel a személyes adatot közlik - , illetve a címzettek kategóriáiról, ha van ilyen;
e) adott esetben annak tényéről, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat.

A Paciens kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint a Paciens adathordozhatósághoz való jogáról;

A Paciens hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulást bármely időpontban indoklás nélkül visszavonhatja, ami nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az adatkezelő jelen tájékoztató rendelkezésre bocsátásával ad tájékoztatást arról, hogy adatkezelési célonként meghatározott adatkezelése körében a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása.

Az Adatkezelő automatizált döntéshozatalt, profilalkotást nem alkalmaz.

Ha az Adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell a Pacienst erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.

Az előzetes tájékozódáshoz való jog részletes szabályait a Rendelet 13. cikke tartalmazza.

Az Adatkezelő kizárólag olyan adatot kezel, amelyet a Paciens bocsátott a rendelkezésére.

A Paciens hozzáférési joga

A Paciens jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az előbbi pontban írt kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. (Rendelet 15. cikk).

Az Adatkezelő kérésre az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a Paciens rendelkezésére bocsátja. A Paciens által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

A Paciens hozzáférési jogára vonatkozó részletes szabályokat a Rendelt 15. cikke tartalmazza.

A helyesbítéshez való jog

A Paciens kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését is. Ezen szabályokat a Rendelet 16. cikke tartalmazza.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

A Paciens kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül töröli a rá vonatkozó személyes adatokat. ha

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) a Paciens visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) a Paciens tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A törléshez való jog nem érvényesíthető a Rendelet 17. cikkében foglalt kivételek esetében.

Elfeledtetéshez való jog azt jelenti, hogy az egyes adatkezelők által nyilvánosságra hozott vagy más címzetteknek átadott személyes adat törléséről úgy kell gondoskodni, hogy a törlési kötelezettséget közölni kell valamennyi további adatkezelővel, akinek a személyes adatot az Adatkezelő átadta.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Paciens hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A Paciens jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) a Paciens vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és a Paciens ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Paciens igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) a Paciens tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Felhasználó jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról a Pacienst előzetesen tájékoztatni kell.
A vonatkozó szabályokat a Rendelet 18. cikke tartalmazza.

Az adathordozhatósághoz való jog

A Rendeletben írt feltételekkel a Paciens jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, feltéve ha

a) az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.

A Paciens kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is.

Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez (az elfeledtetéshez) való jogot. Az adtahordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. E jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A részletes szabályokat a Rendelet 20. cikke tartalmazza.

A tiltakozáshoz való jog

A Paciens jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az Adatkezelő nem folytat közvetlen üzletszerzést ezért ilyen alapon adatkezelés sem történik.

A Paciens tiltakozási jogára legkésőbb az első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni. Az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

A Paciens tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell az érintettet az adatvédelmi incidensről.

A részletes szabályokat a Rendelet 34. cikke tartalmazza.

A Paciens a felügyeleti hatósághoz címzett panaszt nyújthat be, amennyiben vélt vagy valós sérelem éri az adatkezelés körében.

A hatóság neve: címe: elérhetősége:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
www.naih.hu
E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
Tel:+36 (1) 391-1400
Fax:+36 (1) 391-1410

A NAIH köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

A panaszos jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja a Felhasználó a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

E szabályokat a Rendelet 78. cikke tartalmazza.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden Paciens hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait. E szabályokat a Rendelet 79. cikke tartalmazza.

Budapest, 2018. június 18.

ES Evident Kft.

Melléklet

A tájékoztatóban használt fogalmak és jogszabályi rövidítések
gyógykezelés: minden olyan tevékenység, amely az egészség megőrzésére, továbbá a megbetegedések megelőzése, korai felismerése, megállapítása, gyógyítása, a megbetegedés következtében kialakult állapotromlás szinten tartása vagy javítása céljából az érintett közvetlen vizsgálatára, kezelésére, ápolására, orvosi rehabilitációjára, illetve mindezek érdekében az érintett vizsgálati anyagainak feldolgozására irányul, ideértve a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, gyógyászati ellátások kiszolgálását, a mentést és betegszállítást, valamint a szülészeti ellátást is;
e) egészségügyi dokumentáció: a gyógykezelés során a betegellátó tudomására jutott egészségügyi és személyazonosító adatokat tartalmazó feljegyzés, nyilvántartás vagy bármilyen más módon rögzített adat, függetlenül annak hordozójától vagy formájától
Art.: 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről
Szmt.: 2000. évi C. törvény a számvitelről

Kapcsolat

Cím:

1015 Budapest, Hattyú utca 14. 5.emelet - Hattyúház Mutasd a térképen

Nyitva tartás:

H-P: 09.00-19.00. Szombat: 09.30-12.30

Kérdezzen tőlünk